educatief

Woordenlijst

Op deze pagina vind je de definitie en/of betekenis van de gebruikte termen op deze site en andere beurstermen. Bij elke term wordt ook de Engelse vertaling vermeld.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 Acquisitie

Verwerven van een meerderheid in een onderneming door aankoop van de het grootste deel of alle aandelen.

Engels: Acquisition

ABC

Actueel dividendrendement

Verhouding van het uitgekeerde dividend op de huidige koers: het percentage van de huidige koers dat als dividend uitbetaald werd tijdens het laatst afgesloten boekjaar.

Engels: Dividend Yield

ABC

ADR

Staat voor American Depositary Receipt: op een Amerikaanse beurs verhandelbaar certificaat uitgegeven door een Amerikaanse bank dat een specifiek aantal (veelvoud, deel of één) buitenlandse aandelen vertegenwoordigt. ADR's worden verhandeld in US-dollar op de New York Stock Exchange, Nasdaq, AMEX en OTC. Zie ook ADS.

ABC

ADS

Staat voor American Depositary Share: aandeel van een in het buitenland gevestigde onderneming dat verhandeld wordt op een Amerikaanse beurs in US-dollar. Zulke noteringen op de New York Stock Exchange en Nasdaq vereisen over het algemeen hetzelfde niveau van de rapportage als binnenlandse bedrijven en ook de naleving van de GAAP-boekhoudregels. Schommelingen in wisselkoers tussen dollar en vreemde valuta hebben een invloed op de prijs van deze aandelen. Een ADS is het werkelijke onderliggende aandeel dat de ADR vertegenwoordigt. Met een ADS koop of verkoop je het eigenlijke aandeel, terwijl de ADR een bundel van ADS-aandelen vertegenwoordigt. Zie ook ADR.

ABC

Afschrijving

Een afschrijving is de boekhoudkundige verwerking van de waardevermindering van bedrijfsmiddelen. De kosten worden op deze manier verdeeld over verscheidene jaren ten koste van de winst. Zo kan bijvoorbeeld een machine over vijf jaar afgeschreven worden. Elk jaar wordt dan één vijfde van de prijs van de machine in de kosten opgenomen.

Engels: Depreciation 

ABC

Benuttingsgraad

Geeft aan hoeveel procent van de bedrijfsmiddelen ingezet worden.

ABC

Boekjaar

Periode waarover een onderneming haar omzet en winst rapporteert. Het boekjaar valt niet altijd  samen met een kalenderjaar. Periode waar de jaarrekening of het jaarverslag op slaat.

Engels: Fiscal Year  (FY)

ABC

Boekwaarde (per aandeel)

De boekwaarde van een onderneming is het totaal aan bezittingen (=activa) verminderd met de schulden. De boekwaarde per aandeel is het totale eigen vermogen gedeeld door het aantal aandelen. Vergelijk met intrinsieke waarde en fundamentele waarde.

Synoniem: eigen vermogen (per aandeel)

Engels: Book Value (per Share) of Equity

ABC

Cashflow

Onder cashflow (of kasstroom) verstaan we de som van de winst na belastingen en de afschrijvingen.

ABC 

Courante winst per aandeel

De winst per aandeel is de winst na belasting gedeeld door het aantal aandelen. De courante winst per aandeel houdt geen rekening met uitzonderlijke resultaten. Het verloop is hierdoor gelijkmatiger en geeft een beter beeld van de onderneming.

Om nog duidelijker inzicht te krijgen in de evolutie van een onderneming wordt de courante winst verder gezuiverd van andere elementen die kunnen leiden tot een minder duidelijk beeld van de toekomst van een onderneming. Als we spreken van 'winst per aandeel' bedoelen we altijd de courante winst per aandeel.

Engels: Earnings per Share (EPS) Excluding Extraordinary Items

ABC

Current ratio

De current ratio geeft aan of een onderneming over voldoende financiële middelen beschikt om de schulden op korte termijn te betalen. De vlottende activa, verminderd met de vorderingen op meer dan één jaar, delen door het vreemd vermogen op korte termijn.

Hoe groter de current ratio, hoe groter het overschot van vlottende activa en hoe sterker de liquiditeitstoestand. Normaal ligt een current ratio tussen 1 en 1,5, maar het moet bekeken worden per bedrijf en naargelang de sector. Ligt het onder 1, dan wijst dat op een benarde liquiditeitssituatie. Ligt het boven 1,5 dan is er mogelijk sprake van een te grote liquiditeit. Een té hoge current ratio kan betekenen dat de onderneming teveel investeert in vlottende activa, bijvoorbeeld teveel voorraden aanlegt.

ABC

Dividend

Het deel van de winst dat aan de aandeelhouders van een onderneming wordt uitgekeerd. De meeste beursgenoteerde ondernemingen keren jaarlijks een dividend uit als de resultaten dit toelaten.

ABC

Economische conjunctuur

Macro-economische factoren zoals de rente hebben een invloed op de economische conjunctuur.

Synoniem: economische cyclus

Engels: Economic Cycle

ABC

Eigen vermogen (per aandeel)

Het eigen vermogen van een onderneming is het totaal aan bezittingen (=activa) verminderd met de schulden. Het eigen vermogen per aandeel is het totale eigen vermogen gedeeld door het aantal aandelen.

Synoniem: boekwaarde (per aandeel)

Engels: Book Value (per Share) of Equity

ABC

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse gaat uit van de onderneming achter een aandeel. Aandelen zijn immers stukjes van een onderneming. Eenvoudig gezegd, als de onderneming goede resultaten boekt, straalt dat logischerwijs af op de koers van de aandelen op de beurs. De methode van IRvalue.com stoelt op fundamentele analyse. Vergelijk met technische analyse.

Engels: Fundamental Analysis

ABC

Fundamentele beoordeling

De fundamentele beoordeling bekom je door de relatieve onder- overwaardering van teken te veranderen, op te tellen bij de relatieve fundamentele waarde en deze som door 2 te delen. Het resultaat is terug een score van -100 tot +100.

Een zwakke fundamentele beoordeling geeft niet noodzakelijk aan dat een aandeel minder goed is. Het kan ook het gevolg zijn van een te hoge koers in vergelijking met de waarde van het aandeel.

Een negatieve score geeft aan dat een aandeel overgewaardeerd is op de beurs. Aandelen met een negatieve score worden best afgestoten. Een positieve score geeft aan dat een aandeel ondergewaardeerd is. Hoe positiever de score hoe koopwaardiger het aandeel.

De fundamentele beoordeling werd ontwikkeld door IRvalue.com en vormt een onderdeel van de Fundamental Value Indicator®.

Engels: Fundamental Rating

ABC

Fundamentele gegevens

Zowel de gegevens van de onderneming zelf als macro-economische data.

Engels: Fundamentals  

ABC

Fundamentele waarde

Waarde van een aandeel, losstaand van de koers, op basis van fundamentele analyse. Als we spreken over de waarde, wordt altijd de fundamentele waarde bedoeld. Vergelijk met intrinsieke waarde en boekwaarde.

Engels: Fundamental Value

ABC

Gevestigde groeiwaarden

Ondernemingen die voldoen aan de strengste criteria en minstens twintig jaar bestaan, worden opgenomen in de selectie van Gevestigde groeiwaarden. Zie ook Jonge groeibedrijven.

Engels: Long-Standing Growth Companies

ABC

Hausse/baissepotentieel

Verhouding van de maximale verwachte stijging tot de maximale verwachte daling van de koers.

Synoniem: Verhouding winstkansen/risico

Engels: Upside/Downside Potential

ABC

Inflatie

Stijging van het algemeen prijspeil doorheen de tijd, waardoor je minder kunt kopen voor hetzelfde geld.

ABC

ISIN

ISIN staat voor International Securities Identifying Number. Het is een alfanumerieke code van 12 posities die een effect (zoals een aandeel) wereldwijd uniek identificeert.

ABC

Intrinsieke waarde

Er zijn verschillende manieren om de waarde van een onderneming te definiëren. Deze worden vaak door elkaar gebruikt. De boekwaarde beziet het vanuit boekhoudkundig oogpunt. De intrinsieke waarde of werkelijke waarde komt overeen met de prijs die betaald zou worden als de eigendommen (activa) van de onderneming verkocht worden.

Bij fundamentele analyse houden we rekening met zowel de boekwaarde als de werkelijke waarde en vooral met de winst en de toekomstmogelijkheden van het bedrijf. Zo komen we tot de fundamentele waarde. Als we spreken over waarde bedoelen we altijd de fundamentele waarde.

Engels: Intrinsic Value

ABC

Joint Venture

Samenwerking tussen ondernemingen met als doel samen een product op de markt te brengen (in de vorm van een dochteronderneming).

ABC

Jonge groeibedrijven

Beloftevolle ondernemingen die voldoen aan strenge criteria, maar met een groter risico, worden opgenomen in de selectie Jonge groeibedrijven.

Meestal gaat het om jonge bedrijven met onvoldoende historische gegevens. Ze hebben zich, ondermeer wat betreft het management, nog niet helemaal bewezen. In vergelijking met de Gevestigde groeiwaarden is het risico bij de Jonge groeibedrijven daarom veel groter.

Soms gaat het om ondernemingen uit de groeilanden zoals China die al twintig jaar bestaan maar toch onvoldoende historische gegevens of slechts beperkte andere informatie kunnen voorleggen.

Engels: Young Growth Companies

ABC

Kerngegevens

De essentiële bedrijfsgegevens die nodig zijn voor het bepalen van de waarde van de onderneming.

Synoniem: belangrijkste bedrijfsgegevens, essentiële gegevens

ABC

Koers/boekwaarde

Verhouding van de huidige koers op de boekwaarde per aandeel van het laatst afgesloten boekjaar. Een koers/boekwaarde groter dan één geeft aan dat de koers hoger is dan de boekwaarde. Een verhouding kleiner dan één geeft aan dat het aandeel lager noteert dan de boekwaarde.

Engels: Price-to-Book (P/B)

ABC

Koers-winstverhouding (P/E)

Verhouding van de huidige koers op de verwachte winst per aandeel van het lopende boekjaar. Een koers-winstverhouding van 10 betekent dat de prijs van een aandeel (of de koers) tien keer de winst per aandeel is. De koers-winstverhouding is een eerste basis om ondernemingen te vergelijken.

Engels: Price/Earnings Ratio (P/E Ratio)

ABC

Koers-winstverhouding +5 jaar (P/E +5j)

Verhouding van de huidige koers op de verwachte winst per aandeel over 5 jaar. Dit is een sleutelelement om bedrijven te vergelijken. De koers-winstverhouding +5 jaar houdt rekening met de winstgroei van de onderneming: hoe lager de P/E +5j, hoe groter de winstgroei en hoe koopwaardiger het aandeel.

Engels: Price/Earnings Ratio +5 years (P/E Ratio +5y)

ABC

Liquide middelen

Alle geldmiddelen waarover een onderneming onmiddellijk kan beschikken om betalingen te verrichten.

Engels: Liquid Assests

ABC

Macro-economie

De macro-economie bestudeert economische systemen als geheel en bekijkt de economische samenhangen van een land. De consumptie van alle gezinnen in een land, of de bestedingen die de ondernemingen gezamenlijk in een land doen voor aankoop van machines en materialen worden als één geheel beschouwd.

Engels: Macroeconomics

ABC

Omzet

De omzet geeft de inkomsten van een bedrijf aan die voortvloeien uit de gewone bedrijfsactiviteiten van een onderneming. De verhouding van de omzet van een bedrijf en de omzet van de totale sector geeft het marktaandeel weer.

Engels: Revenue

ABC

Ondergewaardeerde aandelen

Aandelen waarvan de koers lager is dan de fundamentele waarde. Deze aandelen zijn goedkoop in vergelijking met hun fundamentele waarde.

Engels: Undervalued

ABC

Onder-overwaardering beurs

Verhouding van het verschil tussen huidige koers en waarde op huidige koers: geeft aan hoeveel de koers  op vandaag boven (positief) of onder (negatief) de waarde staat (=aslijn van het Toekomstig koerskanaal®).

Engels: Current Under/Overvaluation  

ABC

Overgewaardeerde aandelen

Aandelen waarvan de koers hoger is dan de fundamentele waarde. Deze aandelen zijn duur in vergelijking met hun fundamentele waarde.

Engels: Overvalued

ABC

PEG-ratio

De huidige koers, gedeeld door de verwachte winst per aandeel van het huidige boekjaar en deze uitkomst gedeeld door het percentage voorspelde jaarlijkse inkomstengroei. De verhouding van de koers-winstverhouding op de verwachte groei tijdens de volgende 5 jaar.

Engels: PEG (Price/Earnings To Growth)

ABC

PEG-ratio +5 jaar

De huidige koers, gedeeld door de verwachte winst per aandeel over 5 jaar en deze uitkomst gedeeld door het percentage voorspelde jaarlijkse inkomstengroei. De verhouding van de koers-winstverhouding +5 jaar op de verwachte groei tijdens de volgende 5 jaar.

Engels: PEG +5 years

ABC

Relatieve fundamentele waarde

Score op een schaal van -100 tot +100 die de kwaliteit en toekomstperspectieven van een onderneming aangeeft.

  • Positieve score: kwaliteitsbedrijven met goede toekomstperspectieven. Hoe hoger de score, hoe beter de kwaliteit en toekomstperspectieven.
  • Negatieve score: bedrijven van mindere kwaliteit met lage groeiverwachtingen. Hoe lager de score, hoe lager de kwaliteit van de onderneming, hoe slechter de toekomstperspectieven en hoe groter de risico's.

De relatieve fundamentele waarde werd ontwikkeld door IRvalue.com en vormt een onderdeel van de Fundamental Value Indicator®.

Engels: Relative Fundamental Value 

ABC

Relatieve onder- of overwaardering

Vergelijking van de waarde van een aandeel met de beurskoers op een schaal van -100 tot +100.

  • Score '0': het aandeel noteert op zijn juiste waarde.
  • Negatieve score: het aandeel staat te laag genoteerd. De grootte van de negatieve score geeft aan hoeveel de onderwaardering bedraagt. Hoe meer een aandeel onder zijn waarde noteert, hoe koopwaardiger het wordt.
  • Positieve score: het aandeel staat te hoog genoteerd. De grootte van de score geeft aan hoeveel de overwaardering bedraagt. Hoe meer een aandeel boven zijn waarde noteert, hoe meer je je mag afvragen of het tijd is om er afscheid van te nemen.

De relatieve onder-overwaardering werd ontwikkeld door IRvalue.com en vormt een onderdeel van de Fundamental Value Indicator®.

Engels: Relative Under/Overvaluation

ABC

Rendement op eigen vermogen

Het rendement op eigen vermogen is de winst na belasting (per aandeel) gedeeld door het eigen vermogen (per aandeel) van de onderneming, vermenigvuldigd met 100.  Het resultaat van deze berekening geeft een beeld van hoe efficiënt de beschikbare middelen aangewend worden door het management van de onderneming.

Engels: Return on Equity (ROE)

ABC

Rente

De rente is de vergoeding die aangerekend wordt voor het ter beschikking stellen van geld. Als je een bepaald bedrag leent (bijvoorbeeld bij een bank), betaal je later dit bedrag terug plus de rente.

Engelse: Interest

ABC

Solvabiliteitsratio

Verhouding van het eigen vermogen op het totaal vermogen van een onderneming, vermenigvuldigd met 100. Het resultaat geeft aan in welke mate een onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Er bestaan nog andere manieren om de solvabiliteitsratio te berekenen.

Engels: Solvency Ratio 

ABC

Stijgingspotentieel

Het stijgingspotentieel geeft aan met hoeveel percent de huidige koers kan stijgen om de hoogste verwachte koers gedurende de volgende vijf jaar te bereiken.

Engels: Price Increase Potential (PIP)

ABC

Technische analyse

Deze benadering probeert de richting van de koers van een aandeel te voorspellen op basis van het koersverloop in het verleden. Koersgemiddelden, indicatoren, lijnen en koerspatronen behoren tot het arsenaal van de technische analyse. In tegenstelling tot fundamentele analyse houdt ze geen rekening met de achterliggende onderneming. Technische analyse kan handig zijn om een preciezer koop- of verkoopmoment te bepalen, bijvoorbeeld of de koers opnieuw gaat stijgen nadat ze onder het Toekomstig koerskanaal® staat.

Engels: Technical Analysis

ABC

Ticker (symbool)

Het letterwoord waarmee op de Amerikaanse beurzen de beursgenoteerde bedrijven worden aangeduid. Andere beurzen gebruiken een gelijkaardig systeem van codes om aandelen te identificeren. Zie ook ISIN.

Engels: Ticker (Symbol)

ABC

 

Toekomstig winstpotentieel

Het toekomstig winstpotentieel van een onderneming geeft aan in welke mate een onderneming in staat is om in de toekomst winst te genereren.

Om ondernemingen te kunnen vergelijken en rangschikken, wordt het winstpotentieel uitgezet op een schaal van 0 tot 100. De toegekende score is evenredig met het toekomstig winstpotentieel van de onderneming. Hoe hoger de score, hoe meer de onderneming in staat is om in de toekomst winst te genereren.

Het toekomstig winstpotentieel werd ontwikkeld door IRvalue.com en vormt een onderdeel van de Fundamental Value Indicator®.

Engels: Future Profit Potential (FPP)

ABC

Verhouding winstkansen/risico

Verhouding van de maximale verwachte stijging tot de maximale verwachte daling van de koers.

Synoniem: hausse/baissepotentieel

Engels: Upside/Downside Potential

ABC

Volatiliteit

De mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel of hoe fel de koers van een aandeel schommelt.

Engels: Volatility

ABC 

Winst per aandeel (WPA)

De winst per aandeel is de winst na belasting gedeeld door het aantal aandelen. De winst is het eindresultaat van de uitbating van de onderneming. De evolutie van de winst geeft weer wat het bedrijf en haar management waard zijn.

Om een duidelijk inzicht te krijgen in de evolutie van een onderneming vind je steeds de informatie over de courante winst per aandeel terug.

Engels: Earnings per Share (EPS)

ABC

Winstmarge

De winstmarge is de verhouding van de winst op de omzet of met andere woorden het percentage van de omzet dat overblijft als winst voor de onderneming.

Engels: Margin

ABC

Winstpotentieel

Zie toekomstig winstpotentieel.

ABC