educatief

Kerngegevens: verband tussen bedrijfsresultaten en de koers op de beurs

Succesvol beleggen lukt alleen als je het verband legt tussen bedrijfsresultaten en beurskoersen. De bedrijfsresultaten bepalen de waarde van van een onderneming. Op lange termijn volgt de koers de waarde. De waarde van een aandeel stijgt evenredig met de winst per aandeel die bepaald wordt door het toekomstig winstpotentieel.

De evolutie van de 7 kerngegevens van een onderneming in het verleden geeft een zeer goed inzicht in een onderneming. Zo krijg je een beeld van hoe de onderneming in de volgende jaren zal presteren.

Gewicht van de kernelementen

Niet alle kerngegevens hebben evenveel invloed op het resultaat. Sommige wegen zwaarder door dan andere. De waarde van een aandeel, en dus ook de evolutie van de beurskoers, wordt vooral gestuurd door de toekomstige evolutie van de winst per aandeel.

De overige kerngegevens geven aan of een onderneming en haar management over de middelen en kwaliteiten beschikken om deze winst ter realiseren. De knowhow is dikwijls uitzonderlijk belangrijk als motor voor de groei. Het management en de middelen waarover het beschikt, worden het best beoordeeld aan de hand van de resultaten die dat management heeft behaald in het verleden.

Economische conjunctuur

De economische conjunctuur is uiteraard van invloed op de omzet en de winstmarge van een bedrijf. Als de concurrentie verscherpt, daalt de winstmarge en bij een gelijke omzet ook de winst. Rente, inflatie, benuttingsgraad, werkgelegenheid enzovoort beïnvloeden de gang van zaken in een bedrijf.

Bij het berekenen van de toekomstige winst per aandeel houden we dus ook rekening met de economische cyclus.

Grafieken

Grafieken zijn vooral bekend van technische analyse. IRvalue.com en Ben Hellinckx hebben grafieken ontwikkeld die het verband tussen de resultaten van een onderneming en de koers in één oogopslag weergeven. De grafieken van IRvalue.com zijn uniek en stoelen op fundamentele analyse.

Normaal gezien worden de grafieken over elkaar getekend. De lijn van de koers en de lijn van het kerngegeven, bijvoorbeeld winst per aandeel, staan op één grafiek. De schaal van de koers staat links, die van het kerngegeven rechts.

De verhouding tussen beide lijnen is niet willekeurig. Ze geeft aan of het aandeel onder- of overgewaardeerd is ten opzichte van de winst, de omzet, het eigen vermogen enzovoort. Het aandeel is ondergewaardeerd als de koers onder het kerngegeven staat en overgewaardeerd als de koers erboven staat.

Waar vind je de kerngegevens terug?

In de Bedrijfsdossiers vind je de evolutie van de 7 kerngegevens terug, zowel grafisch als in cijfers. Elk van de besproken items is met zijn eigen gewicht verwerkt in het Toekomstig koerskanaal® en de Fundamental Value Indicator®. Een aantal van de kerngegevens komen ook voor in de Stijgingspotentieellijsten.